Domine su feministička nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 2002. godine s ciljem promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva.
Osnovne aktivnosti organizacije su edukacije, video produkcija, publiciranje, javne kampanje te direktni savjeti i podrška.
Kontinuirano djelujemo na:

– ekonomskom i političkom osnaživanju žena
– zagovaranju provedbe rodno osjetljive politike i politike jednakih mogućnosti
– prevenciji svih oblika nasilja prema ženama
– unaprjeđenju zaštite seksualnih i reproduktivnih prava žena
– direktnoj pravnoj, psihološkoj i liječničkoj podršci ženama
– podizanju razine svijesti o odgovornosti medija za promicanje prava žena
– istraživanju ženske prošlosti Splita i Dalmacije
– suradnji i umrežavanju s feminističkim i organizacijama civilnog društva na lokalnom, nacionalnom i međunacionalnom nivou
– publiciranju i razvijanju prve feminističke knjižnice u Splitu i Dalmaciji
– medijskoj vidljivosti civilnog društva
– jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva
– suradnji organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u cilju unaprjeđenja demokracije i kvalitete života u zajednici
– poticanju socijalnog poduzetništva i samo-financiranja

Pridružite nam se

Ukoliko ste zainteresirani za volontiranje u organizaciji može nam se javiti ili se prijaviti preko prijavnice.

Web stranica je još u izradi.