Udruga Domine od 1. siječnja provodi ah hoc zagovarački projekt „Kazneno djelo femicide – zagovaranje za zakonske promjene“. Cilj nam je na jednom mjestu okupiti stručnjake-kinje iz organizacija civilnog društva, medija, politike, neovisnih institucija za promicanje ravnopravnosti spolova i akademske zajednice te kroz stručnu raspravu utvrditi treba li femicid definirati kao specifično kazneno djelo ili zagovarati promjenu sudske prakse kad su u pitanju ubojstva žena iz mržnje. Projekt se obraća donositeljima odluka na nacionalnoj razini kojima će biti upućene preporuke i zaključci stručnog skupa kroz definirane zagovaračke alate.

Radna skupina bit će  sastavljena od feminističkih aktivistica s direktnim iskustvom rada sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i muškog nasilja nad ženama, pravnih akademskih teoretičara, neovisnih konzultanata, medijskih stručnjakinja te predstavnica neovisnih tijela za ravnopravnost spolova raspravila bi zakonodavni okvir i predložila zakonodavno rješenje za femicid. Dodatno, zadatak je stručne skupine razviti zagovarački plan, mehanizme i alate za realizaciju predloženog zakonodavnog rješenja.

Problem femicida ušao je u zamjetniji fokus javnosti nakon  brutalnog ubojstva žene od strane bivšeg partnera jednom trgovačkom lancu u Splitu u studenom 2021. godine. U 2021. godini ubijeno je 14 žena od strane intimnog partnera ili bliske osobe. Jednako tako i u 2022. godini, što odgovara godišnjem prosjeku u posljednjih 7 godina, što svrstava Hrvatsku u sam vrh EU s obzirom na broj ubojstava u odnosu na broj stanovnika.

Udruga Domine 1. siječnja 2023. potpisala ugovor sa „Slagalicom – Zakladom za razvoj lokalnih zajednica“ temeljem Poziva za podnošenje Ad hoc akcijskih prijedloga. Projekt „Kazneno djelo femicide – zagovaranje za zakonske promjene“  financira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj s iznosom  EUR 4999, 14 udruga Domine provodi samostalno.  Projekt traje do 31.ožujka 2023. godine. Projekt vodi Mirjana Kučer, dok je kontakt osoba Petra Sinovčić. Kontaktirati nas možete na udrugadomine@gmail.com na web stranici www.domine.hr i na Facebook stranici udruge https://www.facebook.com/UdrugaDomine

#ahaprojekti #acfhrvatska

ACF supported the Domine association project

Since January 1, the Domine Association has been conducting an ah-hoc advocacy project, “Criminal crime of femicide – advocacy for legal changes”. Our goal is to gather in one place female experts from civil society organizations, media, politics, independent institutions for the promotion of gender equality and the academic community, and through an expert discussion determine whether femicide should be defined as a specific criminal offense or advocate a change in judicial practice when it comes to murders of women out of hatred. The project addresses decision-makers at the national level to whom the recommendations and conclusions of the expert meeting will be addressed through defined advocacy tools.

The working group will be composed of feminist activists with direct experience of working with victims of gender-based violence and male violence against women, legal academic theorists, independent consultants, media experts, and representatives of independent bodies for gender equality. It would discuss the legislative framework and propose a legislative solution to femicide. Additionally, the task of the expert group is to develop an advocacy plan, mechanisms and tools for the implementation of the proposed legislative solution.

The problem of femicide came into a more noticeable public focus after the brutal murder of a woman by a former partner of a retail chain in Split in November 2021. In 2021, 14 women were killed by an intimate partner or close person. Likewise in 2022, which corresponds to the annual average of the last 7 years, which places Croatia at the very top of the EU in terms of the number of murders in relation to the number of inhabitants.

On January 1, 2023, the Domine Association signed a contract with “Slagalica – Foundation for the Development of Local Communities” based on the Call for Ad Hoc Action Proposals. The project “Criminal offense of femicide – advocacy for legal changes” is financed by the Fund for Active Citizenship in Croatia with the amount of EUR 4999, 14 Domine associations implement it independently. The project lasts until March 31, 2023. The project is led by Mirjana Kučer, while the contact person is Petra Sinovčić. You can contact us at udrugadomine@gmail.com on the website www.domine.hr and on the association’s Facebook page https://www.facebook.com/UdrugaDomine

#ahaprojekti #acfhrvatska

Web stranica je još u izradi.