Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

FAQ

Pitanja i odgovori


1. Koja je razlika između roda i spola?

Spol označava jedan dio našeg biološkog i anatomskog sustava, dakle dijeli ljude isključivo u dvije kategorije: muško i žensko.
Rod čine sve društvene, kulturološke i psihološke značajke koje se percipiraju kao različite za žene i muškarce.

 

2. Što su „ženske“ kvote u politici?
Tzv. ženske kvote imaju za cilj u politici potaknuti uključivanje žena u političke stranke i tijela političkog odlučivanja. U politici su prisutne od 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Imaju ih, primjerice, skandinavske zemlje, u kojima je odnos muškaraca i žena u predstavničkim tijelima gotovo izjednačen, ali i neke zemlje Južne Amerike, poput Brazila i Argentine, neke države Bliskog istoka poput Jordana, Palestine ili Iraka, te većina naših susjeda - Italija, BiH, te Slovenija, koja je ženske kvote zakonom regulirala 2005.
Hrvatskim Zakonom o ravnopravnosti spolova iz 2008, predviđeno je da se preporučena kvota od 40% predstavnika muškaraca ili žena u predstavničkim tijelima ostvari kroz naredna tri izborna mandata, dakle do 2021 na lokalnom i regionalnom, odnosno do 2023. na nacionalnom nivou političkog odlučivanja.
To je postotak koji prema preporukama Vijeća Europe jamči reprezentativnu zastupljenost određene društvene skupine. Ženske su kvote preduvjet da žene dobiju šansu kreirati nešto što će biti vidljivo i prepoznato kao ženska politika.


3. Što znači pojam „ženska ljudska prava“?
„Sva su ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ (čl.1. Opće deklaracije o ljudskim pravima).
Svaka pojedinka ili pojedinac ima pravo slobodno sudjelovati u javnom i privatnom životu. Ljudska prava se ne stječu, ona nam pripadaju samom činjenicom rođenja, odnosno postojanja, bez obzira na državljanstvo ili druga ograničenja kao što su boja kože, vjera, spol, novac...
Činjenica je da muškarci i žena imaju različite društvene uloge i suočeni su s različitim oblicima diskriminacije.

1993. na konferenciji u Beču donesene su DEKLARACIJA I PROGRAM AKCIJE koji pozivaju na povećanje integracije ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA u sustav ljudskih prava UN-a i uvode pojam ženskih ljudskih prava (dio I. odjeljak 18)

LJUDSKA PRAVA ŽENA I DJEVOJAKA su neotuđivi, integralni i nedjeljivi dio univerzalnih ljudskih prava i potpuna i jednaka participacija žena u politički, građanski, regionalni i kulturni život na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj Deklaracije je iskorjenjivanje svih oblika diskriminacije.

 

4. Što je rodno budžetiranje i kako se provodi?
To je način da se rodno osjetljiva politika primjeni u svim fazama procesa kreiranja i donošenja proračuna na svim razinama donošenja političkih odluka.
Provoditi rodno budžetiranje znači analizu utjecaja javnih troškova na položaj žena i muškarca, ali i mogućnost praćenja zadovoljavanja potreba drugih grupa stanovništva s obzirom na dob, nacionalnu i religijsku pripadnost, život na selu, gradu, što također može biti dio rodnog budžeta.
 

print pdf mail