Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Gabriela... Kant i emancipacija: "Metafizika ćudoređa"

POLOŽAJ ŽENE U BRAKU I DRUŠTVU U KANTOVOJ »METAFIZICI ĆUDOREĐA« - IDEJE ZA ILI PROTIV EMANCIPACIJE?

Uvod
Namjera je ovoga teksta analizom odabranih dijelova Kantove knjige »Metafizika ćudoređa« (1797.) koji se odnose na problematiku feminističke filozofije postaviti u odnos one misli koje Kanta pozicioniraju kao filozofa čija misao pruža argumentaciju u korist ženske emancipacije s onim idejama, ovima prvim suprotnima, u kojima Kant podržava prirodnu razliku muškaraca i žénā kao temelj muškarčevoga primata (premda oboma pripisuje status racionalnih bića). Cilj je utvrditi slijede li Kantovi zaključci o ženi kao na neki način inferiornoj muškarcu iz samoga temelja njegove praktičke filozofije (moralni zakon) ili se pak radi o logičkoj nedosljednosti uslijed pridavanja statusa apriorne objektivne norme pozitivnome državnom zakonu.

 

POLOŽAJ ŽENE U BRAKU I DRUŠTVU U KANTOVOJ »METAFIZICI ĆUDOREĐA« - IDEJE ZA ILI PROTIV EMANCIPACIJE?, tekst Gabriele Bašić

 

Zaključak
Ovaj je tekst nastojao pokazati kako feminističko proučavanje Kantovih shvaćanja o ulozi i položaju žene, kako u braku, tako i u obitelji, nikako ne može sebi dopustiti zauzimanje jednostranoga stava prema u njima iznesenim mislima jer iako sam Kant često izvodi čiste apriorne zaključke (barem prema svojem uvjerenju) koji ne idu u prilog projektu ženske emancipacije, moguće je razotkriti u njima nedosljednosti u zaključivanju i krivo formirana polazišta te ih tako opovrgnuti. S druge strane, Kantove misli o osobi kao najvišoj svrsi s prirođenim pravom na slobodu i jednakost plodna su inspiracija i koristan alat u što artikuliranijem izgrađivanju svjetonazora koji ženi vraća jednakost koja joj kao racionalnom biću pripada.

 

"Metafizika ćudoređa", Emanuel Kant
 

print pdf mail