Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Euromediteranska konferencija civilnog društva o zaštiti prava žena

Krajem studenog, sudjelovale smo na Euro-Med Women's Rights Civil Society konferenciji u Kairu (Egipat) u organizaciji Euromediteranske feminističke inicijative (IFE-EFI) čije smo dugogodišnje članice.

Konferenciji je prisustvovalo oko 130 sudionika/ca iz 26 država tj. 107 organizacija i mreža civilnog društva. Konferencija je održana prije 5.UFM Ministarske konferencije s ciljem donošenja zajedničkih zaključaka, preporuka i iznošenja problema za predlaganje na konferenciji ministarstava.

Na mnogobrojnim panelima teme su bile:

zaštita prava žena kao ljudskih prava, kako poboljšati status ravnopravnosti spolova u Euromediteranskoj regiji, integracija problematike prava žena u sve dijelove civilnog društva, put prema ravnopravnosti spolova koji obuhvaća mnoga lica nasilja nad ženama, očekivanja i partnerski odnosi civilnog društva i stvaranje politika, mehanizmi za implementaciju ravnopravnosti spolova itd.

Radne grupe na kojima se posebno diskutiralo su: Ekonomska participacija - prepreke za ravnopravni pristup žena na tržište rada i stvaranje politika koje će to omogućiti, Razbijanje kruga šutnje koji okružuje nasilje nad ženama – od socijalne tolerancije to državne akcije, Politička participacija i žene u politici, Žene u migrantskoj krizi i politika koja je okružuje, Usklađivanje međunarodnih prava žena i ravnopravnosti spolova sa nacionalnim zakonodavstvom.

Mi smo se posebno bavile nasiljem nad ženama i krug šutnje koji ga okružuje sa posebnim naglaskom na Konvenciji Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji poznatoj kao Istanbulska konvencija. Potreban je rad na edukaciji mladih o nasilju te kako prevenirati nasilje. Edukacija je bitna i kod rada s institucijama, potrebna je sudstvu, policiji, centrima za socijalnu skrb, državnom odvjetništu, potreban je protok informacija među njima, a u svrhu kvalitetne prevencije nasilja te zaustavljanja i sankcioniranja istog.

Jako je važno pratiti provedbu Konvencije, potrebno je aktivističkim akcijama pokazati Vladama Euromediteranski i drugih država da je nasilje nad ženama veliki problem, svakim danom sve vidljiviji i sve prisutniji.

Donesenu Deklaraciju na konferenciji koja je predstavljena Ministarskoj konferenciji možete pronaći na službenoj web stranici  kao i video i fotografije sa same konferencije.

Press release IFE-EFI CS Conference

print pdf mail